Amateka y’urugendo rw’Abisiraheri bava muri Egiputa

 Amateka y’urugendo rw’Abisiraheri bava muri Egiputa

Urugendo rwatangiye bigoranye dore ko Farawo umwami wo muri Egiputa yari yaranze ko ubwoko bw’Imana butaha bukajya mu gihugu cy’isezerano. ariko nyuma yo gukomeza kwingira umutima Imana yakoze ibitangaza (10) We ubwe arabirukana, baribamaze imyaka (400) Bari mu buretwa.

Urugendo rwari ruyobowe na Mose ndetse n’abakuru babisiraheri ugereranyije uvuye muri Egiputa ukagera i Kanani hafite(387-403 km).Bivugwako rwarigutwara hagati y’iminsi (11-30) days nyamara rwafashe imyaka (40) kugira ngo bagere mu gihugu cy’amasezerano.

kandi nabwo uretse Kalebu na Yosuwa nibobonyine mu batangiye urugendo bagezeyo hamwe n’abana bari bafite imyaka iri munsi (20) (Kubara 14:29).Umuntu yakwibaza ukuntu ahantu hari Kugendwa iminsi itarenze 11 ukuntu yavuyemo imyaka 40 Igisubizo ng’iki Mose amaze kohereza abatasi (12) muri Kanani bamara iminsi mirongo (40) batata igihugu (10) muribo bagarutse batinye abanyakanani kuruta kwizera Imana yabarwaniraga ikabatsindira Imana irababara ivugako uko iminsi batatiye i Kanani umunsi uzavunjamo umwaka (KUBARA 14:34).

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.