Guhindura abantu abigishwa ni iki?

 Guhindura abantu abigishwa ni iki?

Mubisobanuro, umwigishwa ni umuyoboke, wemera kandi agafasha mugukwirakwiza inyigisho za

undi. Umwigishwa wumukristo numuntu wemera kandi agafasha mukwamamaza ubutumwa bwiza

ya Yesu Kristo. Guhindura abantu abigishwa ni inzira abigishwa bakura mu Mwami Yesu

Kristo kandi afite ibikoresho byumwuka wera, utuye mumitima yacu, kugirango atsinde imikazo kandi

ibigeragezo byubuzima bwubu kandi birusheho kuba nka Kristo. Iyi nzira isaba abizera

subiza Umwuka Wera ‘usaba gusuzuma ibitekerezo byabo, amagambo n’ibikorwa byabo no kugereranya

hamwe n’Ijambo ry’Imana. Ibi bisaba ko tuba mu Ijambo buri munsi – kubyiga, gusenga hejuru

, no kuyumvira. Byongeye, dukwiye guhora twiteguye gutanga ubuhamya bwimpamvu ya

ibyiringiro biri muri twe (1Petero 3:15) no guhindura abandi abigishwa kugendera mu nzira ye. Ukurikije

Ibyanditswe Byera, kuba umwigishwa wa gikristo bikubiyemo gukura kwawe kurangwa n’ibi bikurikira:

1.Gushyira Yesu imbere muri byose (Mariko 8: 34-38). Umwigishwa wa Kristo akeneye gutandukana

kuva ku isi. Intego yacu igomba kuba Umwami wacu no kumushimisha mubice byose byubuzima bwacu. Twebwe

ugomba kwiyambura kwikunda no kwambara bishingiye kuri Kristo.

2. Gukurikiza inyigisho za Yesu (Yohana 8: 31-32). Tugomba kuba abana bumvira kandi bakora ba

Ijambo. Kumvira nikigeragezo cyikirenga cyo kwizera Imana (1 Samweli 28:18), kandi Yesu niwe utunganye

urugero rwo kumvira nkuko yabayeho ku isi yo kumvira byimazeyo Data ndetse no kuri

ingingo y’urupfu (Abafilipi 3: 6-8).

3. Imbuto (Yohana 15: 5-8). Akazi kacu ntabwo gatanga imbuto. Akazi kacu ni ukuguma muri Kristo, kandi niba

turabikora, Umwuka Wera azera imbuto, kandi izo mbuto nigisubizo cyo kumvira kwacu. Nkatwe

barusheho kumvira Uwiteka kandi wige kugendera mu nzira zayo, ubuzima bwacu buzahinduka. Ikinini

impinduka zizabera mumitima yacu, kandi kurengerwa kwibi bizaba imyitwarire mishya (ibitekerezo, amagambo

n’ibikorwa) uhagarariye izo mpinduka. Impinduka dushaka ikorwa imbere, hanze

imbaraga z’Umwuka Wera. Ntabwo arikintu dushobora guhuza twenyine.

4. Gukunda abandi bigishwa (Yohana 13: 34-35). Tubwirwa ko gukunda abandi bizera aribyo

gihamya yuko turi umwe mu bagize umuryango w’Imana (1Yohana 3:10). Urukundo rusobanuwe kandi rusobanuwe neza muri

1 Abakorinto 13: 1-13. Iyi mirongo iratwereka ko urukundo atari amarangamutima; ni ibikorwa. Tugomba kuba

gukora ikintu kandi kigira uruhare mubikorwa. Byongeye kandi, turasabwa gutekereza cyane

abandi kuruta twe ubwacu no kureba inyungu zabo (Abafilipi 2: 3-4). Umurongo ukurikira muri

Abafilipi (umurongo wa 5) mu ncamake rwose icyo tugomba gukora mugihe cyose mubuzima: “ibyacu

14

imyifatire igomba kuba imwe n’iya Kristo Yesu. “Mbega urugero rwiza kuri twe

ikintu cyose tugomba gukora murugendo rwacu rwa gikristo.

5. Ivugabutumwa – Guhindura abantu abigishwa (Matayo 28: 18-20). Tugomba gusangira kwizera kwacu kandi

bwira abatizera kubyerekeye impinduka nziza Yesu Kristo yagize mubuzima bwacu. Uko byagenda kose

urwego rwo gukura mubuzima bwa gikristo, dufite icyo dutanga. Kenshi na kenshi, twemera ikinyoma

bivuye kuri Satani ko tutazi mubyukuri bihagije cyangwa tutabaye umukristo igihe kinini kugirango dukore a

itandukaniro. Ntabwo ari ukuri! Bamwe mubahagarariye ishyaka ryubuzima bwa gikristo ni shyashya

abizera bavumbuye urukundo rutangaje rw’Imana. Bashobora kuba batazi Bibiliya nyinshi

imirongo cyangwa uburyo “bwemewe” bwo kuvuga ibintu, ariko babonye urukundo rw’Imana nzima,

kandi nibyo rwose tugomba gusangira.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *