Impamvu esheshatu Abakristo bato bava mu Itorero

 Impamvu esheshatu Abakristo bato bava mu Itorero

Ababyeyi benshi n’abayobozi b’amatorero bibaza uburyo bwo kwimakaza neza kwizera kuramba mu buzima bwurubyiruko. Umushinga w’imyaka itanu uyobowe na perezida wa Barna Group, David Kinnaman, ugaragaza amahirwe ni mbogamizi z’iterambere ry’ukwizera hagati y’ingimbi n’abangavu mu mico ihinduka vuba. Ibyavuye mu bushakashatsi bikubiye mu gitabo gishya cyanditswe na Kinnaman cyiswe Wambuze: Impamvu Abakristo bakiri bato bava mu Itorero no gutekereza ku Kwizera.

Umushinga wubushakashatsi wari ugizwe n’ubushakashatsi umunani bw’igihugu, harimo kubazwa n’ingimbi, abakuze bato, ababyeyi, abapasitori b’urubyiruko, n’abashumba bakuru. Ubushakashatsi bwakozwe ku rubyiruko rukuze rw’ibanze ku basanzwe bajya mu rusengero rwa gikristo mu myaka yabo y’ubwangavu kandi rugaragaza impamvu zabo zituma batandukana n’ubuzima bw’itorero nyuma y’imyaka 15.

Nta mpamvu nimwe yiganjemo gutandukana hagati y’itorero n’abakuze. Ahubwo, hagaragaye impamvu zitandukanye. Muri rusange, ubushakashatsi bwerekanye insanganyamatsiko esheshatu zingenzi zituma hafi ya batatu kuri buri bakristo batanu (59%) batandukana burundu cyangwa mu gihe kinini kuva mu buzima bw’itorero nyuma yimyaka 15.

Impamvu ya mbere amatorero asa nkaho arengera.

Bimwe mubiranga ibiranga ingimbi n’abangavu ni uburyo bwabo butigeze buboneka kubitekerezo n’ by’isi ndetse no gukoresha umuco wabo ukunzwe. Nka bakristo, bagaragaza icyifuzo cyo kwizera kwabo muri Kristo guhuza n’isi babamo. Ariko, byinshi mubyababayeho mu bukristo bumva binangiye, bishingiye ku bwoba kandi birinda ingaruka. Kimwe cya kane cy’abana bafite hagati y’imyaka 18 na 29 bavuze ngo “Abakristo berekana abadayimoni ibintu byose hanze y’itorero” (23% bagaragaje ibi “rwose” cyangwa “ahanini” bisobanura ibyababayeho). Ibindi bitekerezo biri muri iki cyiciro birimo “itorero ryirengagiza ibibazo by’isi” (22%) kandi “itorero ryanjye rihangayikishijwe cyane nuko firime, umuziki, n’udukino twa videwo byangiza” (18%).

Impamvu ya kabiri Ubunararibonye bw’ingimbi  n’ubukristo ni buke.

Impamvu ya kabiri ituma urubyiruko ruva mu rusengero nk’abantu bakuru ni uko hari ikintu kibura mu burambe bwabo bw’itorero. Kimwe cya gatatu cyavuze ngo “itorero rirambiranye” (31%). Kimwe cya kane cy’uru rubyiruko rukuze rwavuze ko “kwizera bitajyanye n’umwuga wanjye cyangwa inyungu zanjye” (24%) cyangwa ngo “Bibiliya ntabwo yigishwa neza cyangwa kenshi bihagije” (23%). Ikibabaje ni uko kimwe cya gatanu cyaba basore bakuze bitabiriye itorero akiri ingimbi bavuze ko “Imana isa nkaho yabuze uburambe bwanjye mu itorero” (20%).

Impamvu ya gatatu amatorero ahura nkaho arwanya siyanse.

Imwe mu mpamvu abakiri bato bakuze bumva ko badatandukanijwe n’itorero cyangwa kwizera ni impagarara bumva hagati y’ubukristo na siyanse. Ikigaragara cyane mu bitekerezo muri iki kibuga ni “Abakristo bizeye cyane ko bazi ibisubizo byose” (35%). Batatu kuri icumi bakuze bakuze bafite amateka ya gikristo bumva ko “amatorero atajyanye n’isi y’ubumenyi tubamo” (29%). Ikindi kimwe cya kane gikubiyemo imyumvire ivuga ko “Ubukristo burwanya siyanse” (25%). Kandi hafi  (23%) bavuze ko “bahagaritswe n’impaka zishingiye ku kurema-ubwihindurize.” Byongeye kandi, ubushakashatsi bwerekana ko abakristu benshi batekereza siyanse baharanira gushaka uburyo bwo gukomeza kuba abizerwa ku myizerere yabo no guhamagarwa kwabo mu nganda zijyanye na siyanse.

Impamvu ya kane Itorero ry’abakristu bato bafite uburambe bujyanye n’igitsina akenshi biroroshye, gucira urubanza.

Hamwe no kubona bidasubirwaho amashusho yerekana porunogarafiya kandi winjiye mu muco uha agaciro  izi filimi, abakristu b’ingimbi n’abangavu barwana n’uburyo bwo kubaho ubuzima bufite intego mu bijyanye n’igitsina n’ubusambanyi. Imwe mu mpagarara zikomeye ku bakiri bato bizera ni uburyo bwo kubaho mu buryo butegerejwe n’itorero ryerekeye ubudakemwa ndetse no kugira isuku mu mibonano mpuzabitsina muri uyu muco, cyane ko imyaka yo gushyingiranwa bwa mbere ikunze gutinda kugeza mu mpera za makumyabiri. Ubushakashatsi bwerekana ko abakirisitu benshi bakiri bato bakora imibonano mpuzabitsina nka bagenzi babo batari abakristu, nubwo bakumira cyane mu bitekerezo byabo bijyanye n’igitsina. Kimwe cya gatandatu cy’abakristu bakiri bato (17%) bavuze ko “bakoze amakosa kandi bumva ko baciriwe itorero kubera bo.” Ikibazo cy’imibonano mpuzabitsina kiragaragara cyane mu matorero atandukanye bafite hagati y’imyaka 18 na 29, muri bo babiri kuri batanu (40%) bavuze ko “inyigisho zayo matoero“ ku mibonano mpuzabitsina no kuboneza urubyaro zitajyanye n’igihe. ”

Impamvu ya gatanu Barwana na kamere yihariye y’ubukristo.

Abakiri bato b’Abanyamerika bashizweho n’umuco wubaha ibitekerezo byuzuye, kwihanganirana no kwemerwa. Muri iki gihe urubyiruko n’abasore bakuze nabo ni ibisekuruza byinshi mu mateka y’Abanyamerika ukurikije ubwoko, ubwoko, igitsina, idini, ibikoresho by’ikoranabuhanga n’amasoko y’ubutegetsi. Benshi mu rubyiruko rukuze bifuza gushakisha aho bahurira hamwe, rimwe na rimwe kabone niyo byaba bivuze kurabagirana kubitandukanye. Batatu kuri icumi mu bakristo bakiri bato (29%) bavuze ko “amatorero atinya imyizerere y’andi madini” kandi umubare  umwe wumvaga ko “bahatiwe guhitamo kwizera kwanjye n’inshuti zanjye.” Kimwe cya gatanu  bato bakuze bafite amateka ya gikristo bavuze ngo “itorero ni nka club yo mu gihugu, gusa imbere” (22%).

Impamvu ya gatandatu  Itorero ryumva ridafite inshuti kubashidikanya.

Urubyiruko rukuze rufite uburambe bwa gikristo ruvuga ko itorero atari ahantu habemerera kwerekana gushidikanya. Ntabwo bumva bafite umutekano bemera ko rimwe na rimwe ubukristo butumvikana. Byongeye kandi, benshi bumva ko igisubizo cy’itorero gushidikanya ari gito. Bimwe mu bitekerezo muri urwo rwego harimo kutabasha “kubaza ibibazo byanjye byubuzima bwitorero mu itorero” (36%) no “gushidikanya gukomeye mu bwenge ku kwizera kwanjye” (23%). Mu nsanganyamatsiko ijyanye n’uburyo amatorero arwanira gufasha abakiri bato bumva ko bahejejwe inyuma, hafi umwe muri batandatu bakuze bakuze bafite ubukirisitu yavuze ko kwizera kwabo “kudafasha kwiheba cyangwa ibindi bibazo by’amarangamutima” bahura nabyo (18%).

Guhindukira Kugana Kuguhuza

David Kinnaman, umwe mu banditsi b’iki gitabo kitari umukristu, yasobanuye ko “ikibazo cy’abakiri bato bata ubuzima bw’itorero cyihutirwa cyane kubera ko amatorero menshi akorera neza abakiri bato ‘gakondo’  abafite ingendo z’ubuzima n’ibibazo by’ubuzima bikaba bisanzwe kandi bisanzwe. Ariko abakiri bato benshi bakuze ntibagikurikira inzira isanzwe yo kuva mu rugo, kwiga, gushaka akazi, kurongora no kubyara – byose mbere y’imyaka 30. Ibi bintu by’ubuzima biratinda, bikandikwa, kandi rimwe na rimwe bigasunikwa burundu Uwiteka. radar mubakuze b’iki gihe.

“Kubera iyo mpamvu, amatorero ntabwo yiteguye gukemura ‘ibintu bisanzwe.’ Ahubwo, abayobozi b’amatorero boroherwa cyane no gukorana n’abantu bato, bashakanye, cyane cyane abafite abana. Icyakora, isi ku rubyiruko rukuze irahinduka mu buryo bugaragara, nko kuba baragera ku isi ndetse n’uko babona isi binyuze mu ikoranabuhanga, kuba baritandukanije n’inzego zitandukanye, ndetse no gushidikanya ku masoko aturuka hanze, harimo ubukristo na Bibiliya. ”

Ubushakashatsi bwerekana ibisubizo bibiri bitandukanye, ariko bingana kimwe n’ibisubizo bya bayobozi n’abizera n’ababyeyi: haba mu kwita cyangwa kugabanya ibibazo by’ibisekuruza bizaza. Ubushakashatsi bwerekana ko abayobozi bamwe birengagiza impungenge n’ibibazo by’ingimbi  kuko bumva ko gutandukana bizarangira abakiri bato bakuze kandi bafite abana babo. Nyamara, iki gisubizo kibuze impinduka zikomeye zikoranabuhanga, imibereho ndetse n’umwuka mu byabaye mu myaka 25 ishize kandi birengagije ibibazo bikomeye by’ubu abakiri bato bahura nabyo.

Andi matorero asa nkaho afata ingamba zinyuranye zo gukosora akoresheje inzira zose zishoboka kugira ngo itorero ryabo risabe ingimbi n’abangavu. Kinnaman yagize ati: “Icyakora, kwibanda cyane cyane ku rubyiruko no ku rubyiruko rukuze bituma itorero ryirengagiza abizera bakuze kandi” ryubaka itorero ku byifuzo by’urubyiruko aho gushingira ku gukurikira Imana “.

Hagati y’izi ntagondwa, igitabo Wasohoye vuba aha cyerekana uburyo impungenge zitandukanye zagaragajwe n’abakristu bakiri bato (harimo n’abata ishuri) zishobora gutuma umurimo usubukurwa ndetse n’imibanire yimbitse mu miryango. Kinnaman yavuze ko amatorero menshi yegera ibisekuruza mu buryo bukurikirana, hejuru-hasi, aho kohereza itsinda ry’ukuri ryabizera bo mu myaka yose. “Gutsimbataza umubano hagati y’ibisekuruza ni bumwe mu buryo bw’ingenzi aho umuryango w’ukwemera gukomeye uteza imbere kwizera gukomeye haba mu bakiri bato ndetse n’abakuru. Mu matorero menshi, ibi bisobanura guhindura imvugo ngereranyo iva gusa ku gukubita inkoni kugeza ku gisekuru kizaza ku ishusho ikora, ishingiye kuri Bibiliya y’umubiri – ni ukuvuga umuryango wose w’ukwemera, mu mibereho yose, gukorera hamwe kugira ngo dusohoze imigambi y’Imana. ”

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *