Mbese mu by’ukuri umwanzi wawe ni nde?

 Mbese mu by’ukuri umwanzi wawe ni nde?

Kuko tudakirana n’abafite amaraso n’umubiri, ahubweo dukirana n’abatware n’abafite ubushobozi n’abategeka iyi si y’umwijima, n’imyuka mibi y’ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z’Imana, kugirango mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe (Abefeso 6:12-13)

Mu buzima bwa buri munsi usanga abantu bashyamiranye umwe akumva ko mugenzi we ari umwanzi we bitewe n’uko baba bafite ibyo bapfa ariko mu by’ukuri umwanzi w’abakristo ni Satani n’ingabo ze kandi uwo mwanzi ntagaragara ahubwo akorera mu bo tuzi bakaba aribo badukorera ibintu.Abakristo benshi muri iki gihe bari guhura n’ibibazo bitoroshye . Bamwe babuze akazi n’amafaranga yabo. Abandi bahanganye nibibazo bikomeye byubuzima kandi babaho bahangayikishijwe no kumenya uburyo bazashobora kwishyura amafaranga yo kwivuza hiyongereyeho ibyo bakeneye mu buzima bwa buri munsi nko gukodesha, ibiryo n’imyambaro.

Kubw’amahirwe, Imana yacu itaboneshwa amaso ifite ubushobozi bwo kuturwanirira ikadukiza umwanzi wacu tutabonesha amaso:

Ibintu byinshi kuriyi si bidutera ubwoba. Ariko umwanzi wacu ukomeye – ubwoba – ntabwo “ari hanze, cyangwa kure”. Abefeso 6.12 hatwibutsa ko tutarwana n’ibifite inyama n’amaraso, ahubwo turwanya umwanzi w’ubugingo bwacu.
Ntidukwiye kugira umwanzi mubi mugihe cyintambara.Kubwamahirwe, Imana yacu itagaragara irarenze ifite ubushobozi bwo kurwana n’umwanzi wacu utagaragara.Iyo tumaze gusobanukirwa byimbitse urukundo Imana idukunda, tumenya ko izahora yita kubintu byose bitureba. Ntugomba gutinya umwanzi wawe utagaragara. Wizere Imana, yonyine ishobora gutsinda imbaraga zumwuka w’umwijima.

Isengesho ry’uyu munsi:

Mwami, nizera ko ufite ubushobozi bwo kumenya abanzi banjye bose, baba bagaragara cyangwbatagaragara. Urakoze kubw’urukundo rwawe rutagira icyo rushingiraho! Nkuragije ubuzima bwanjye, bube mu biganza byawe. Amen.

Source: Topchristian

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *