Sobanukirwa amakamba atanu abera bazambara mu Ijuru

 Sobanukirwa amakamba atanu abera bazambara mu Ijuru

Bikunze kubera bamwe urujijo,iby’amakamba tuzambara tugeze mu ijuru, ariko muri bibiliya hagaragaramo, amakamba atandukanye atanu
Ariyo:

IKAMBA RY’UBUGINGO
IKAMBA RYO GUKIRANUKA
IKAMBA RY’UBWIZA
IKAMBA RITABORA 
IKAMBA RY’UMUNEZERO

Buri kamba rifite abo rizahabwa,bubahirije ibisabwa! Kwiyandikisha mu irushanwa biguhesha uburenganzira bwo gupiganwa ariko ntabiguha igihembo utakoreye.! 
⚠Bamwe bibwira ngo bamenye Yesu gusa birahagije nta n’ingofero yibirere bazabona mwanya w’ikamba! Kuko amakamba arakorerwa.
Yarivugiye ati: 
Mat 11:12 Uhereye ku gihe cya Yohana Umubatiza ukageza none, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga.

 
IKAMBA RY’UBUGINGO (crown 👑 of life)

Abazahabwa Ikamba ry’ubugingo ni #abihanganiye ibigeragezo kugeza ku gupfa ( mu yandi magambo bakunda Imana by’ukuri naho byabashyira no murupfu) ibintu byaba bigenda uko bashaka cg bikomeye
Bigaragara muri Yakobo1:12
Ibyahishiwe2:10
Ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa. Dore Satani agiye gushyirisha bamwe muri mwe mu nzu y’imbohe kugira ngo mugeragezwe, kandi muzamara iminsi cumi mubabazwa. Ariko ujye ukiranuka uzageze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry’ubugingo.’
Abacungira ko bitwa amazina babatijwe,ariko bikarangiriraho, Urabona ko n’ijuru rya kamonyi bataryigondera mwanya w’ijuru ry’Imana.


IKAMBA RYO GUKIRANUKA (righteousness)

rizahabwa abakunze kuza(kuboneka) kwa Kristo. Hari Abakristo bumva iby’ijuru ntacyo bibabwiye Mbese uwabihera umugisha w’ibifatika ubundi bakaryoshya kwisi!
Abo ntaryo bazabona
soma 2tim4:8


IKAMBA RY’UBWIZA
rigenewe abayobora abandi ( abashumba,…) ariko babaye intangarugero ku mukumbi, abayoborana amahane,kwikakaza no gushaka indamu aha ntibazashimwa!
Soma 1peter5:2-4
N.B muri bibiliya yi kinyarwanda naryo baryise Ikamba ry’ubugingo ariko muzindi ndimi( igehuburayo,icyongereza…) barabitandukanya
And when the chief shepherd is manifested ye shall receive the unfading crown of glory
Niyo usomye muri bibiliya ya kera yitwa Textus Receptus
Usanga bakoresha ijambo Doxa (doxhV) bivuga icyubahiro k’Imana kibasha kuboneshwa amaso!


IKAMBA RITABORA cg RITANGIRIKA ( incorruptible) 
iri ni Ikamba rizahabwa abantu babashije kwita ku mibiri yabo neza( ntibayikoreshe ibyaha biyonona), Mbese babashije kwirinda kuyoborwa n’irari ry’umubiri iryo ariryo ryose. 1kor9:25-27
Ku murongo wa 27 mu kinyarwanda haravuga ngo mbabaza umubiri
Uku kubabaza kuvugwa ni uguha discipline umubiri kugirango ubone uko uwutegeka aho kuba ariwo ugutegeka. 
But I discipline my body and keep it under control…..,

IKAMBA RY’UMUNEZERO
Iri rizahabwa ababwirije abandi bakabakura mu bubata bakabazana kuri Yesu [mu nteruro imwe(abahinduriye abandi k’ubukiranutsi [ Soul winners])
Soma 1Tesa2:19-20
Ngayo amakamba 5 aboneka mu byanditswe azahabwa abasobanukiwe ko Ubwami bw’Imana atari ubwamagambo ahubwo ari ubw’ibikorwa
Kuri iryo dusorejeho wanasoma Dan12:3
⚠ Ijuru si igihogere, ni ahantu ho guhemberwa ibyiza twakoreye kw’isi, ntucike intege hari ingororano, nawe utagiraga icyo ukora isubireho!

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *