Uko mwacunga amafaranga mu muryango akaba igisubizo aho kuba ikibazo

 Uko mwacunga amafaranga mu muryango akaba igisubizo aho kuba ikibazo

“Iyo abantu bagiye inama imigambi yabo irakomezwa.”​

Twese dukenera amafaranga kugira ngo duhe imiryango yacu ibyo ikeneye . N’ubundi kandi, ‘amafaranga ni uburinzi’ Umubwiriza 7: 12. Ku bashakanye, kuganira ibirebana n’amafaranga bishobora kuba ikibazo kitoroshye, ariko ntimukemere ko amafaranga akurura ibibazo mu ishyingiranwa ryanyu. Abashakanye bagombye kwizerana kandi bagafatira umwanzuro hamwe w’ukuntu amafaranga azakoreshwa.

 1 JYA UTEGANYA UBIGIRANYE UBWITONZI

Uyu murongo urawibuka muri Bibiliya ? “Ni nde muri mwe waba ashaka kubaka umunara utabanza kwicara akabara ibyo azawutangaho, ngo arebe niba afite ibyawuzuza?”Ni iby’ingenzi ko muteganyiriza hamwe uko muzakoresha amafaranga yanyu. Mujye mufata umwanzuro w’ibyo mukeneye kugura n’amafaranga muzabitangaho. Kuba mufite amafaranga yo kugura ikintu, ntibisobanura ko byanze bikunze mwagombye kukigura. Mugerageze kwirinda amadeni. Mujye mukoresha gusa amafaranga mufite.

ICYO WAKORA:

  • Ukwezi nigushira mugasanga hari amafaranga musigaranye, mujye mufatira hamwe umwanzuro w’icyo muzayakoresha
  • Niba mufite igihombo, mujye mufata ingamba zihamye zo kugabanya amafaranga mukoresha. Urugero, mushobora kwitekera ibyokurya aho kujya kurya muri resitora

2 MUJYE MUBWIZANYA UKURI KANDI MWITEGE IBISHOBOKA

Uyu na wo urawibutse ? “Twihatira kuba inyangamugayo mu byo dukora byose, atari imbere y’Uwiteka gusa, ahubwo n’imbere y’abantu”. Jya ubwiza ukuri uwo mwashakanye, umubwire amafaranga winjiza n’ayo ukoresha.

Buri gihe ujye ugisha inama uwo mwashakanye mu gihe ugiye gufata imyanzuro iremereye yerekeranye n’amafaranga. Kuganira ku byerekeye amafaranga bizabafasha kubumbatira amahoro mu ishyingiranwa ryanyu. Jya ubona ko amafaranga winjiza ari ay’umuryango aho kubona ko ari ayawe bwite.​

ICYO WAKORA:

  • Mwemeranye ku mubare w’amafaranga buri wese ashobora gukoresha atabanje kubaza mugenzi we
  • Ntimugategereze ko ikibazo kivuka ngo mubone kuganira ku bihereranye n’amafaranga

UKO MUBONA IBIHERERANYE N’AMAFARANGA Nubwo amafaranga ari ay’ingenzi, ntimukemere ko ahungabanya ishyingiranwa ryanyu cyangwa ngo abateze imihangayiko itari ngombwa. Ntimukeneye amafaranga menshi kugira ngo mwishimire ubuzima. Bibiliya igira iti “mwirinde kurarikira k’uburyo bwose” Soma Luka 12: 15. Nta kintu amafaranga ashobora kugura gifite agaciro karuta ishyingiranwa ryanyu. Bityo rero mujye munyurwa n’ibyo mufite, kandi ntimukirengagize imishyikirano mufitanye n’Imana. Nimubigenza mutyo, umuryango wanyu uzarangwa n’ibyishimo kandi mwemerwe n’Imana.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *